Πλατφόρμα δικτύωσης επιχειρήσεων

Κεντρικός πόλος φιλοξενίας καινοτόμων δράσεων

Thries 4.0 Βusiness Gate

Οι ΜμΕ στο Θριάσιο Πεδίο

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) αποτελούν την κινητήριο δύναμη της περιοχής, συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην παραγωγή προστιθέμενης αξίας ενώ συνεισφέρουν στο ΑΕΠ της περιοχής. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, ενώ εξασφαλίζουν την κοινωνική σταθερότητα.

Η επιβίωσή τους, ωστόσο, δεν είναι εύκολη υπόθεση στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον. Απαιτείται συνεχής εκσυγχρονισμός στην παραγωγή και τη διαχείριση, καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα, πρόσβαση σε σχετική πληροφόρηση και χρηματοδότηση, υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών, αξιοποίηση δεδομένων, δικτύωση και συνεργασίες.

Οι επιχειρήσεις στο Θριάσιο Πεδίο

Το Θριάσιο Πεδίο αποτελεί γεωγραφικά ίσως την μεγαλύτερη βιομηχανική παραγωγή της Ελλάδας, έχοντας στην περιοχή του σχεδόν το 40% της Βιομηχανικής και Βιοτεχνικής δραστηριότητας της χώρας, μετρώντας στις περιοχές των Δήμων Μάνδρας Ειδυλλίας, Ελευσίνας και Ασπροπύργου πάνω από 5.000 επιχειρήσεις καθώς και πάνω από 50.000 προβλεπόμενους επισκέπτες, οργανισμούς και επιχειρήσεις προερχόμενους από το Δήμο Ελευσίνας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της περιοχής

Κύριο χαρακτηριστικό της ευρύτερης περιοχής (Δήμος Ελευσίνας), είναι η υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων του μεταποιητικού τομέα και των αποθηκεύσεων, που συνυπάρχουν με την κατοικία, με λιμενικές εμπορικές δραστηριότητες, με σημαντικά μεταφορικά δίκτυα και με ελάχιστες δραστηριότητες γεωργίας και κτηνοτροφίας. Οι περισσότερες από τις μισές μεταποιητικές μονάδες είναι έξω από τις θεσμοθετημένες βιομηχανικές ζώνες ή ζώνες χονδρεμπορίου του Θριασίου Πεδίου. Οι οικισμοί της Ελευσίνας και της Μαγούλας περικλείονται από έντονη βιομηχανική δραστηριότητα. Παράλληλα, δέχονται πολύ έντονες πιέσεις αστικοποίησης του εξωαστικού τους χώρου, που υποδέχεται όλο και περισσότερες δραστηριότητες, παρουσιάζοντας έντονα φαινόμενα μετασχηματισμού του χώρου και της ταυτότητας της περιοχής.

photo-1533310266094-8898a03807dd

Business Gate

Στόχος της δράσης

Στόχος της δράση Business Gate είναι να αποτελέσει ένα κεντρικό πόλο φιλοξενίας και παρουσίασης κάθε καινοτόμας δράσης, σημείο πρόσβασης εκπαιδευτικού υλικού και σύνδεση με το Learning  Management  System (LMS) για κάθε επιχείρηση με στόχο την ενημέρωση και την επικοινωνία επιχειρήσεων και χρηστών.

Η πλατφόρμα

Η πλατφόρμα Business Gate, με ενσωματωμένη ενότητα λογιστικής πλατφόρμας, θα ενημερώνει τους πολίτες και τους επιχειρηματίες για όλες τις τρέχουσες δράσεις του ΕΣΠΑ για ανέργους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες ενώ παράλληλα μέσω Software Robot και απλών ερωτοαπαντήσεων θα τους υπολογίζει τα μόρια τους, δηλαδή τις πιθανότητες έγκρισής τους.

Προγράμματα για επιχειρηματίες

Η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.​​​​​​​​

 

Σε ποιους απευθύνεται

Α) Δράση 1«Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • Να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση
 • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα III ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ του ΚΑΝ. ΕΕ 1407/2013 (DE MINIMIS) ή ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ του ΚΑΝ. ΕΕ 651/2014
 • Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης του Παραρτήματος III ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ του ΚΑΝ. ΕΕ 1407/2013 (DE MINIMIS) ή ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ του ΚΑΝ. ΕΕ 651/2014
 • Να έχουν 3 ​τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Επιπλέον θα πρέπει να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι συνολικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων παρουσιάζονται αναλυτικά στην Πρόσκληση της Δράσης.

​​Β) ​​Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες ​πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • Να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση
 • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα III EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)
 • Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης του Παραρτήματος III – EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)
 • Να έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.​​​​​​


Οι συνολικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων παρουσιάζονται αναλυτικά στον Οδηγό της Δράσης.

Περισσότερα εδώ.

Η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα. Η Δέσμη Δράσεων χωρίζεται στις τρεις παρακάτω υποδράσεις:

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Ποσοστό ενίσχυσης: από 50% έως 60%

Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 18.000€ έως 30.000€


Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ​: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Ποσοστό ενίσχυσης: από 10% έως 50%

Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 50.0000€ έως 650.0000€


Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ​: αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Ποσοστό ενίσχυσης: ​από 25% έως 60%​

Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 200.001€ έως 1.200.000€​

 

Περισσότερα εδώ.

Το Πρόγραμμα Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων δημιουργήθηκε από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για να παρέχει ευνοϊκούς όρους σε δάνεια κεφαλαίου κίνησης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με άτοκο το 40% του κεφαλαίου και δυνατότητα διετούς μερικής επιδότησης επιτοκίου.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση πατώντας εδώ.

Το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας δημιουργήθηκε από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για να παρέχει συγχρηματοδοτούμενα δάνεια μέσω των συνεργαζόμενων Τραπεζών, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο.

Ο στόχος του Ταμείου υλοποιείται μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους, αφού το 50% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB). Παράλληλα, από του πόρους του Ταμείου επιδοτείται το 100% των τόκων για τα πρώτα δύο έτη κάθε δανείου και παρέχεται η δυνατότητα επιχορήγησης ύψους 300€/Α.Φ.Μ. για λήψη συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης (mentoring).

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση πατώντας εδώ.

Το προτεινόμενο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό σεμινάριο (διάρκειας 120 ωρών), προετοιμάζει τον κάθε ενδιαφερόμενο, ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας, που δεν διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, να προχωρήσει στην απευθείας επαγγελματική επάρκεια του ΕΟΠΠΕΠ, μέσω εξετάσεων.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά πιστεύει ότι η αναβάθμιση υπηρεσιών είναι επιτακτική ανάγκη. Με σκοπό την έγκριτη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και γενικότερης προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, δημιουργεί βασικό πυλώνα που θα προάγει τη Δια Βίου μάθηση, μέσω πιστοποιημένης επαγγελματικής κατάρτισης και τη διασύνδεση της αντιστοίχως με την Αγορά εργασίας.

Στοχεύει μέσω της προσφοράς στρατηγικών λύσεων, να δώσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον επαγγελματία στην Αγορά Εργασίας και γενικότερα το καλύτερο αποτέλεσμα στο κοινωνικό σύνολο.

Τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Ε.Ε.Π. καθώς και οι σύζυγοι, οι συγγενείς ά και β΄ βαθμού θα τυγχάνουν ιδιαίτερης έκπτωσης.

Η υποστήριξη όλων των ενδιαφερομένων σε αυτή μας τη δράση, θα μας δώσει την ώθηση για ακόμα περισσότερες υλοποιήσεις ποιοτικού εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος.

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση πατώντας εδώ.

Διαδικτυακό εργαλείο (πλατφόρμα) εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που ενσωματώνει σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους, εξασφαλίζοντας την υποστήριξη της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας της κάθε επιχείρησης.

Η υπηρεσία αφορά σε μια Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) Εκπαίδευσης https://elearning.uhc.gr, μέσω της οποίας τα Επιμελητήρια παρέχουν (στις ταμειακά ενήμερες επιχειρήσεις-μέλη τους) νέες εξελιγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής εξ’ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης. Σκοπό της υπηρεσίας αυτής αποτελεί η ενίσχυση των επιχειρήσεων και η παροχή σε αυτές νέων δυνατοτήτων ανάπτυξης στη σύγχρονη εποχή της εκπαίδευσης, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, στην οποία έχει αναπτυχθεί μεγάλος αριθμός μαθημάτων ασύγχρονης τηλεκατάρτισης.

 

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση πατώντας εδώ.

Το Πρόγραμμα Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης δημιουργήθηκε από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για να παρέχει ευνοϊκούς όρους σε δάνεια επενδυτικού σκοπού προς ΜμΕ, με διετή μερική επιδότηση επιτοκίου και άτοκο το 40% του κεφαλαίου, που θα αναλάβουν την υλοποίηση επενδυτικών έργων ψηφιοποίησης και ψηφιακής αναβάθμισης των εργασιών τους.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση πατώντας εδώ.

Το Πρόγραμμα Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια δημιουργήθηκε από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

για να παρέχει ευνοϊκούς όρους σε δάνεια επενδυτικού σκοπού προς ΜμΕ, με διετή μερική επιδότηση επιτοκίου και άτοκο το 40% του κεφαλαίου, για την υλοποίηση επενδυτικών έργων Πράσινης Μετάβασης. Ενισχύονται επενδυτικά έργα στους τομείς της Πράσινης Κινητικότητας, Εξοικονόμησης Ενέργειας/Ενεργειακής Αναβάθμισης και Παραγωγής Ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών.

 

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση πατώντας εδώ.

Σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.​

Η Δράση αποσκοπεί πρωτίστως στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των ​υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας, καλύπτοντας το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών Δικαιούχων.​​​​​

 

Σε ποιους απευθύνεται

Επιχειρήσεις και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις
Ερευνητικοί οργανισμοί και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί​​​​​
Η έναρξη και η λήξη υποβολής προτάσεων θα ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Ερευνώ - Καινοτομώ 2021-2027». Η Πρόσκληση της Δράσης θα καθορίζει αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης.

 

Τι χρηματοδοτείται

Παρεμβάσεις

 • I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις. Η Παρέμβαση Ι απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια μικρομεσαία επιχείρηση (ΜμΕ) είτε Ομάδες Επιχειρήσεων στις οποίες απαραίτητα τουλάχιστον μία είναι ΜμΕ.
 • II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς. Η Παρέμβαση ΙΙ αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις.Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων, ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι ΜμΕ. Σε συμπράξεις άνω των τεσσάρων εταίρων – φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις και τουλάχιστον μία θα πρέπει να είναι ΜμΕ.
 • III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων. Δυνητικοί δικαιούχοι στην Παρέμβαση ΙΙΙ, είναι υφιστάμενες μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).
 • IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για έργα έρευνας και ανάπτυξης.

 

Περισσότερα εδώ.

entrepreneurship
dypa

Προγράμματα για ανέργους

Δ.ΥΠ.Α.

Συμμετάσχετε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης - ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) και λάβετε εύκολα και άμεσα συμμετοχή στα Εργαστήρια Ομαδικής Συμβουλευτικής που διοργανώνει.

Δείτε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει εδώ.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση πατώντας εδώ.

 
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση πατώντας εδώ.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση πατώντας εδώ.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση πατώντας εδώ.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση πατώντας εδώ.

Thries 4.0

Συνεργάτες

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ. Το έργο υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (Αριθμός Έργου: 02387).  Συνεργαζόμενοι φορείς είναι οι Δήμοι Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας και Ασπροπύργου και το επιμελητήριο Πειραιά, ενώ Φορέας καινοτομίας είναι η Mantis Business Innovation.

Με τη Χρηματοδότηση

Με την Υλοποίηση

ice

Aνάδοχος Έργου

Συνεργαζόμενοι Φορείς