Πλατφόρμα δικτύωσης επιχειρήσεων

Κεντρικός πόλος φιλοξενίας καινοτόμων δράσεων

Thries 4.0 Βusiness Gate

Οι ΜμΕ στο Θριάσιο Πεδίο

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) αποτελούν την κινητήριο δύναμη της περιοχής, συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην παραγωγή προστιθέμενης αξίας ενώ συνεισφέρουν στο ΑΕΠ της περιοχής. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, ενώ εξασφαλίζουν την κοινωνική σταθερότητα.

Η επιβίωσή τους, ωστόσο, δεν είναι εύκολη υπόθεση στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον. Απαιτείται συνεχής εκσυγχρονισμός στην παραγωγή και τη διαχείριση, καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα, πρόσβαση σε σχετική πληροφόρηση και χρηματοδότηση, υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών, αξιοποίηση δεδομένων, δικτύωση και συνεργασίες.

Οι επιχειρήσεις στο Θριάσιο Πεδίο

Το Θριάσιο Πεδίο αποτελεί γεωγραφικά ίσως την μεγαλύτερη βιομηχανική παραγωγή της Ελλάδας, έχοντας στην περιοχή του σχεδόν το 40% της Βιομηχανικής και Βιοτεχνικής δραστηριότητας της χώρας, μετρώντας στις περιοχές των Δήμων Μάνδρας Ειδυλλίας, Ελευσίνας και Ασπροπύργου πάνω από 5.000 επιχειρήσεις καθώς και πάνω από 50.000 προβλεπόμενους επισκέπτες, οργανισμούς και επιχειρήσεις προερχόμενους από το Δήμο Ελευσίνας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της περιοχής

Κύριο χαρακτηριστικό της ευρύτερης περιοχής (Δήμος Ελευσίνας), είναι η υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων του μεταποιητικού τομέα και των αποθηκεύσεων, που συνυπάρχουν με την κατοικία, με λιμενικές εμπορικές δραστηριότητες, με σημαντικά μεταφορικά δίκτυα και με ελάχιστες δραστηριότητες γεωργίας και κτηνοτροφίας. Οι περισσότερες από τις μισές μεταποιητικές μονάδες είναι έξω από τις θεσμοθετημένες βιομηχανικές ζώνες ή ζώνες χονδρεμπορίου του Θριασίου Πεδίου. Οι οικισμοί της Ελευσίνας και της Μαγούλας περικλείονται από έντονη βιομηχανική δραστηριότητα. Παράλληλα, δέχονται πολύ έντονες πιέσεις αστικοποίησης του εξωαστικού τους χώρου, που υποδέχεται όλο και περισσότερες δραστηριότητες, παρουσιάζοντας έντονα φαινόμενα μετασχηματισμού του χώρου και της ταυτότητας της περιοχής.

photo-1533310266094-8898a03807dd

Business Gate

Στόχος της δράσης

Στόχος της δράση Business Gate είναι να αποτελέσει ένα κεντρικό πόλο φιλοξενίας και παρουσίασης κάθε καινοτόμας δράσης, σημείο πρόσβασης εκπαιδευτικού υλικού και σύνδεση με το Learning  Management  System (LMS) για κάθε επιχείρηση με στόχο την ενημέρωση και την επικοινωνία επιχειρήσεων και χρηστών.

Η πλατφόρμα

Η πλατφόρμα Business Gate, με ενσωματωμένη ενότητα λογιστικής πλατφόρμας, θα ενημερώνει τους πολίτες και τους επιχειρηματίες για όλες τις τρέχουσες δράσεις του ΕΣΠΑ για ανέργους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες ενώ παράλληλα μέσω Software Robot και απλών ερωτοαπαντήσεων θα τους υπολογίζει τα μόρια τους, δηλαδή τις πιθανότητες έγκρισής τους.

Thries 4.0

Συνεργάτες

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ. Το έργο υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» (Αριθμός Έργου: 02387).  Συνεργαζόμενοι φορείς είναι οι Δήμοι Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας και Ασπροπύργου και το επιμελητήριο Πειραιά, ενώ Φορέας καινοτομίας είναι η Mantis Business Innovation.

Με τη Χρηματοδότηση

Με την Υλοποίηση

ice

Aνάδοχος Έργου

Συνεργαζόμενοι Φορείς